Petrus Payne

(PND118967886 - Link auf DNB)

Leben - Vita

auch Petr Engliš. 1380 in England geboren, bedeutender Vertreter der hussitischen Lehre. 1414/15 kam er nach Böhmen und schloss sich den Hussiten in Prag an, wo er von 1421-1434 lebte. Er war Gesandter Böhmens auf dem Basler Konzil . † 1456.

Allgemeine Literatur - Comm. Gen.

F. M. Bartoš, Literární činnost M. Jana Rokycany, M. Jana Příbrama a M. Petra Payna, Praha 1928

F. M. Bartoš, M. Petr Payne diplomat husitské revoluce, Praha 1956

F. M. Bartoš, M. Petr Engliš v zápase husitské revoluce, Universitas Carolina, Historica, 3/1, 1957, pp. 25-48

J. Polišenský, Současný stav a problémy bádání o životě a díle P. Payna, Universitas Carolina, Historica, 3/1, 1957, pp. 65-79

W. R. Cook, Peter Payne, Ithaca (Diss.) 1971

J. K. Zeman, The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia (1350-1650). A Bibliographical Study Guide, The University of Michigan 1977, p. 201

Werke

Erwähnungen

Empfohlene Zitierweise: Petrus Payne, http://www.geschichtsquellen.de/repPers_118967886.html, 2019-02-22


Letzte Änderung der Daten am 06-09-2012 10:51
Zurück